ua en

Автору

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал

«Економіка і регіон»

 

Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися. Статті, опубліковані в журналі «Економіка і регіон», реферуються Українським науковим журналом «Джерело».

 

Обов’язкові елементи статті:

  •     індекс УДК;
  •     заголовок;
  •     прізвища авторів(із зазначенням вченого звання, наукового ступеня; навчального чи наукового закладу);
  •     основний текст статті.

 

Основний текст статті відповідно до вимог ВАКу України (див. Постанову Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 [Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.]) повинен мати такі необхідні елементи:

вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми (рекомендуємо в першу чергу звертатися до останніх публікацій у фахових журналах);

– постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку);

список використаної літератури (від 8-ми джерел, у першу чергу – журнальних статей, на які посилається автор в огляді останніх джерел досліджень і публікацій). При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

Обов’язково подаються анотації українською, російською (текст ідентичний, середній обсяг – 500 друкованих знаків)  та англійською (розгорнута до 1500-2000 знаків) мовами. Побудова анотації: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора  (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, науковий заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів; ключові слова (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження; подаються у називному відмінку, загальна кількість – не менше трьох і не більше десяти).

 

Приклад:

 

УДК 369.013

Іванова Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління. Полтавський національний технічний університет    ім. Ю. Кондратюка. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України. Розглядаютьсяпроблеми реформуваннянаціональної пенсійної системи. Обґрунтовується необхідність впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення як гаранта її фінансової незалежності. Визначаються перспективи реалізації обов’язкової накопичувальної системи.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпечення, другий рівень системи, обов’язкова накопичувальна система.

 

До статті також додаються:

авторська довідка (відомості про автора): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті; тематична рубрика;

рецензія доктора економічних наук з рекомендацією до друку (обов’язкова для статей аспірантів, здобувачів, кандидатів наук).

 

Деякі технічні вимоги до оформлення рукописів:

Статті подаються у вигляді файла формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на CD (CD-RW) в 1 екз. або на дискетах 1,44 Mb в 2 екз., з обов’язковим роздрукуванням (у двох примірниках) на стандартних аркушах паперу формату А4 згідно з вимогами ДСТУ 3772-98 «Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги», а саме: текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через півтора інтервала, кеглем 14, поля 2,5 см з усіх боків.

Мова статті: українська, російська чи англійська. Друкується мовою оригіналу. Стаття англійською мовою обов’язково супроводжується розширеним рефератом українською мовою (до 1200 знаків).

Таблиці слід виконувати в Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком  та  нумерацією.   Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані й являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі WMF чи TIFF. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol – 120%).

Оптимальний обсяг статті – 10-12 сторінок.

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний усіма авторами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

 

Рукописи підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії журналу. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті приймає редакційна колегія журналу.

Відхилений оригінал не повертається.

Оплата здійснюється тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. Вартість сторінки – 41 грн.

Матеріали надсилаються звичайною поштою за адресою:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ, к. 320 «Ф».

Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна.

Тел. (05322) 29875; е-mail: eir@pntu.edu.ua

Сайт університету: pntu.edu.ua

Платіжні реквізити:

Р/р 31258206209727

ДКСУ,

МФО 820172,

Код 02071100 (за публікацію статті у ЕіР, ПІБ автора).

Код призначення платежу 25010200

 

Просимо обов'язково зателефонувати або зв’язатися за допомогою електронної пошти, щоб упевнитися в  отриманні статті та схваленні  її до друку.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

-       економіка та управління національним господарством;

-       розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

-       економічна теорія та історія економічної думки;

-       світове господарство і міжнародні економічні відносини;

-       економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

-       економіка природокористування й охорона навколишнього середовища;

-       демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика;

-       гроші, фінанси і кредит;

-       бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

-       статистика;

-       економічна безпека держави;

-       математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці.

Прізвище

Савченко

Ім’я

Олена

По батькові

Іванівна

Вчене звання

-

Науковий ступінь

-

Посада

аспірант кафедри ...

Назва організації

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Службовий телефон

-

Домашній телефон

(06153)……

Мобільний телефон

8-050-…….

E-mail

…….@rambler.ru

Назва статті

……

Тематична рубрика

гроші, фінанси і кредит

Поштова адреса, на яку слід надіслати примірник

Савченко О.І.

вул. Ст. Фронту, 22, кв. 18,

м. Бердянськ,

Запорізька обл.,

Україна,

71102

Завантажити

 

ОНИЩЕНКО В.О. головний редактор, д.е.н., проф., ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЧЕРНИШ І.В. заступник головного редактора, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

СІВІЦЬКА С.П. відповідальний секретар, к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ВАРНАЛІЙ З.С. – д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (за згодою);

ВОЛКОВА Н.І. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ГРИШКО В.В. – д.е.н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ДУБІЩЕВ В.П. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОЗАЧЕНКО Г.В. – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОМЕЛІНА О.В. – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОРГАНАШВІЛІ Л.Д. – д.е.н., проф., керівник центру забезпечення якості та наукової діяльності Міжнародної школи туризму Тбіліського державного університету імені І. Джавахішвілі (за згодою);

МАЗАРАКІ А.А. – д.е.н., проф., академік НАПН України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою);

МОМОТ Т.В – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (за згодою);

ОБОЛЕНСЬКА Т.Є. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана (за згодою);

ПАЛАЩАКОВА ДАНІЕЛЛА – доктор філософії (PhD), молодший науковий співробітник кафедри економічної теорії Технічного університету у Кошице (Словаччина) (за згодою);

ПОГОРЕЛОВ Ю.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ПТАЩЕНКО Л.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

РОЛЛІНК-САДОВСЬКА Є. – доктор філософії (PhD), асоц. професор, заступник декана з навчальної роботи факультету менеджменту Білостоцької Політехніки, м. Білосток (Польща) (за згодою);

РЯЩЕНКО Вікторія – д.е.н., асоц. професор, Університет ISMA (Латвія) (за згодою);

ХВЕСИК М.А. – д.е.н., проф., директор Інституту природокористування та сталого розвитку НАН України, член-кореспондент УААН (за згодою);

ЧЕВГАНОВА В.Я. – к.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА І.Б. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ШВІЛЬ ЮРГЕН – доктор наук., проф., Департамент підприємництва та управління / Міжнародний менеджмент та маркетинг. Університет прикладних наук, м. Бранденбург (Німеччина) (за згодою);

ШИНКАРЕНКО Р.В. – к.е.н., доц., перший заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ШОЛТЕС МІХАЕЛЬ – доктор філософії (PhD), асоц. професор, декан економічного факультету Технічного університету у Кошице (Словаччина) (за згодою);

ЮРКІВ Н.Я. – д.е.н., доц., головний спеціаліст відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою);

РОМАНОВА Т.В. технічний секретар, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 

Зразок рецензії

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017
All Rights Reserved.