ua en

Про видання

 

Шановні автори та читачі наукових статей!

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Економіка і регіон» – наукового вісника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка –вітаю викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш журнал, що регулярно виходить з 2003 року, – високопрофесійне видання національного рівня. Головним призначенням наукового віснику є висвітлення наукових здобутків у сфері національної та регіональної економіки, управління національним господарством, фінансової системи, економіки підприємств, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Журнал «Економіка і регіон» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт; вінрегулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці зі сформованими у ПолтНТУ відомими науковими школами, докторантурою й аспірантурою. Крім того, редакційна колегія наукового віснику «Економіка і регіон» підтримує регулярні творчі зв’язки з провідними  ВНЗ технічного й економічного профілю України, а також закордонними колегами.

Наголошую, що до складу редакційної колегії журналу входять 17 докторів економічних наук і професорів відповідного профілю, серед яких 8 осіб працюють в університеті, 7 осіб – представники ВНЗ України та 2 − закордонні фахівці (Німеччина, Грузія). Незалежними експертами здійснюється зовнішнє й внутрішнє рецензування наукових робіт. Це забезпечує нашому журналу високу якість та міжнародний розголос актуальних питань економічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому проводиться робота щодо включення наукового віснику «Економіка і регіон» до міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в журналі публікувались провідні фахівці з Німеччини, Грузії, Білорусі, Росії, України та інших країн.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток економіки; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

 

З повагою

головний редактор

наукового фахового видання «Економіка і регіон»

наукового вісника Полтавського національного

технічного університету імені Юрія Кондратюка

В.О. Онищенко

 

 

Адреса:

Зв'язок:

Схема проїзду:

Україна, 36011

м. Полтава, пр. Першотравневий, 24

Тел. (0532)57-52-20 - редакція

е-mail: eir@pntu.edu.ua

 

 

 

ОНИЩЕНКО В.О. головний редактор, д.е.н., проф., ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЧЕРНИШ І.В. заступник головного редактора, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

СІВІЦЬКА С.П. відповідальний секретар, к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ВАРНАЛІЙ З.С. – д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (за згодою);

ВОЛКОВА Н.І. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ГРИШКО В.В. – д.е.н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ДУБІЩЕВ В.П. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОЗАЧЕНКО Г.В. – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОМЕЛІНА О.В. – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

КОРГАНАШВІЛІ Л.Д. – д.е.н., проф., керівник центру забезпечення якості та наукової діяльності Міжнародної школи туризму Тбіліського державного університету імені І. Джавахішвілі (за згодою);

МАЗАРАКІ А.А. – д.е.н., проф., академік НАПН України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою);

МОМОТ Т.В – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (за згодою);

ОБОЛЕНСЬКА Т.Є. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана (за згодою);

ПАЛАЩАКОВА ДАНІЕЛЛА – доктор філософії (PhD), молодший науковий співробітник кафедри економічної теорії Технічного університету у Кошице (Словаччина) (за згодою);

ПОГОРЕЛОВ Ю.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ПТАЩЕНКО Л.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

РОЛЛІНК-САДОВСЬКА Є. – доктор філософії (PhD), асоц. професор, заступник декана з навчальної роботи факультету менеджменту Білостоцької Політехніки, м. Білосток (Польща) (за згодою);

РЯЩЕНКО Вікторія – д.е.н., асоц. професор, Університет ISMA (Латвія) (за згодою);

ХВЕСИК М.А. – д.е.н., проф., директор Інституту природокористування та сталого розвитку НАН України, член-кореспондент УААН (за згодою);

ЧЕВГАНОВА В.Я. – к.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА І.Б. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ШВІЛЬ ЮРГЕН – доктор наук., проф., Департамент підприємництва та управління / Міжнародний менеджмент та маркетинг. Університет прикладних наук, м. Бранденбург (Німеччина) (за згодою);

ШИНКАРЕНКО Р.В. – к.е.н., доц., перший заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

ШОЛТЕС МІХАЕЛЬ – доктор філософії (PhD), асоц. професор, декан економічного факультету Технічного університету у Кошице (Словаччина) (за згодою);

ЮРКІВ Н.Я. – д.е.н., доц., головний спеціаліст відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою);

РОМАНОВА Т.В. технічний секретар, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 

 

Copyright © НВЦІ "Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2019
All Rights Reserved.